Conference

Article
ชีวประวัติเบื้องต้นของปูก้ามยาวดำ (Rhinolambrus longispinis Miers, 1879) และการปกปิดลำตัวด้วยการเกาะติดของสิ่งมีชีวิต
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162781421)
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-