Conference

Article
ประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : โอกาสและความท้าทาย
Conference
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 (พ.ศ.2556) The 14th National Conference on Political Science and Public Adminstration (2013)
Class
ชาติ
Date
27 - 28 พฤศจิกายน 2013
Location
อุบลราชธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-