Conference

Article
ผลของชนิดของไขมันพืชต่อคุณภาพทางกายภาพและประสาทสัมผัสของไอศกรีมดัดแปลง
Conference
การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย”
Class
ชาติ
Date
10 พฤษภาคม 2013
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-