Conference

Article
ISSR ไพรเมอร์ที่มีความจำเพาะต่อการจำแนกความแตกต่างของ Exserohilum turcicum
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 (ISBN: 9786162781407)
Class
ชาติ
Date
6 กุมภาพันธ์ 2014
Location
-
DOI
-
Related Link
-