Conference

International Fisheries Symposium 2013
นานาชาติ
28 - 30 พฤศจิกายน 2013
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
-

Author

Output From Project

การประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์จากธรรมชาติในการควบคุมการเสื่อมคุณภาพของสัตว์น้ำ และยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหารที่พบปนเปื้อนในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ จากการเพาะเลี้ยง