Conference

Article
การใช้ห่วงโซ่ความเย็นเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้ไทยไปญี่ปุ่น
Conference
การประชุมวิชาการ่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2556
Class
ชาติ
Date
16 - 18 ตุลาคม 2013
Location
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-