Conference

Article
การใช้ไนตริฟายอิงแบคทีเรียน้ำเค็มที่ตรึงบนเม็ดโพลีเอสเทอร์เพื่อเร่งกำจัดแอมโมเนียและไนไตรท์ในบ่ออนุบาลลูกกุ้ง
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 (ISBN: 9786162781)
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-