Conference

Article
การใช้ CPPU เพื่อชักนำหน่อใหม่จากลำต้นตัดชำของสับปะรด ‘MD2’
Conference
การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 15 (ISBN: 0000000000000)
Class
ชาติ
Date
27 - 28 มกราคม 2014
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)