Conference

Article
ประสิทธิภาพของวัสดุปลูกแบบไม่ใช้ดินที่มีจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรครากเน่าของผักกาดหอมที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum
Conference
การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”
Class
ชาติ
Date
26 - 28 พฤศจิกายน 2013
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในผักไม่ใช้ดินรับหน้าร้อน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01008573 ชื่อวิชา Biological Control of Plant Pathogens,7 ม.ค. 2014 - 25 ก.พ. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :วารสารเคหการเกษตร และชมรมผู้ปลูกผักโดยไม่ใช้ดินแห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์มา-บาซิลลัสในการควบคุมโรคต่างๆของผักไฮโดรโพนิกส์,19 พ.ค. 2013 - 19 พ.ค. 2013