Conference

Article
ภาคประชาชน กับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน: ถอดบทเรียนจากประสบการณ์เข้าร่วมประชุมอาเซียนภาคประชาชน ประจำปี 2555
Conference
การประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 7 "การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"
Class
ชาติ
Date
7 ธันวาคม 2013
Location
อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-