Conference

Article
การคัดเลือกสายพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อให้ผลผลิตและคุณภาพใบสูง
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786167522043)
Class
ชาติ
Date
4 - 6 กุมภาพันธ์ 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การคัดเลือกมันสำปะหลังที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิต และคุณภาพใบสูง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :แผนงานวิจัยและพัฒนามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ แหล่งทุน :สวพ.มก,1 ต.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2015