Conference

The 1st Academic Science and Technology Conference (ASTC) 2013. Science and Technology for Better Life
ชาติ
18 มีนาคม 2013
กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :อบรมเชิงปฏบิติการนำสารสกัดจากพืชสมุนไพรมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและการตรวจสอบคุณภาพ,5 มิ.ย. 2017 - 21 มิ.ย. 2017