Conference

การประชุมทางวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11
ชาติ
26 - 28 พฤศจิกายน 2013
อำเภอเมือง โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น ประเทศไทย
-