Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556
ชาติ
24 ธันวาคม 2013
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดจากโซเดียม ซิลิเกต โดยใช้หางน้ำยางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการ การหาสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดจากโซเดียม ซิลิเกต โดยใช แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก. 2558,14 ม.ค. 2015 - 13 ม.ค. 2016