Conference

การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ชาติ
6 - 7 ธันวาคม 2013
นครปฐม ประเทศไทย
-