Conference

Article
แบบจำลองเชิงเส้นตรงผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการเก็บเกี่ยวและการวางแผนการผลิตในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน
Conference
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
21 - 22 พฤศจิกายน 2013
Location
ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-