Conference

Article
โมเดลสมการโครงสร้างของผลการดำเนินงานระบบโลจิสติกส์และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 (ISBN: 9786162780691)
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-