Conference

Article
สมบัติทางวิทยากระแสของน้ำกระเจี้ยบสกัดพร้อมดื่มตลอดการเก็บรักษา
Conference
การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
30 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2013
Location
สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-