Conference

7th International Academic Conference (ISBN: 9788090524170)
นานาชาติ
1 - 4 กันยายน 2013
Prague สาธารณรัฐเช็ก
-

Author

Output From Project

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อมูลค่าที่ดินทางการเกษตรของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01106425 ชื่อวิชา Energy Resources Econmics,6 ก.พ. 2014 - 13 ก.พ. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เครื่องมือเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร,2 ธ.ค. 2014 - 2 ธ.ค. 2014