Conference

The 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2013) (ISBN: 9781467355803)
นานาชาติ
4 - 6 กันยายน 2013
สมุย สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การศึกษาและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพทางราบของภาพถ่ายดาวเทียมโซตแบบออร์โทแบบอัตโนมัติ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พัฒนาระบบต้นแบบสำหรับการตรวจสอบคุณภาพทางราบและเพิ่มคุณภาพเชิงสีของภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตที่ใช้คอมพิวเ แหล่งทุน :สทอภ.,22 พ.ค. 2014 - 16 ม.ค. 2015