Conference

ดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3
ชาติ
25 - 27 เมษายน 2013
ขอนแก่น ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาและส่งเสริมระบบการผลิตข้าวโพดหลังนาของวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009412 ชื่อวิชา Soil Resources Develop.as Sufficiency Economy,10 ส.ค. 2016 - 22 ธ.ค. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดลพบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง,21 ก.ย. 2016 - 21 ก.ย. 2016