Conference

Article
สไลด์เนื้อเยื่อถาวรของกระเพาะอาหารจากน้้ายาคงสภาพ 3 ชนิด ที่มีผลต่อความคงทนของการติดสี H& E
Conference
จามจุรีวิชาการ 100ปีวิศวฯจุฬาฯ 2556 การประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลาการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
2 - 4 เมษายน 2013
Location
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-