Conference

Article
การศึกษาคุณภาพทางกายภาพด้านเนื้อสัมผัสของไส้โคหมักเกลือที่เก็บรักษาในอุณหภูมิและเวลาที่ต่างกัน
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่4 (ISBN: 9786163380104)
Class
ชาติ
Date
19 กรกฎาคม 2013
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-