Conference

Article
ผลของการพันผ้าเทปที่มีต่อปัจจัยทางชีวกลศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการบาดเจ็บของ ACL ในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล
Conference
KU-SS Sport Management & Sport Science Summit 2013
Class
นานาชาติ
Date
8 - 9 สิงหาคม 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-