Conference

The International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities (ICIRD 2013)
นานาชาติ
8 - 10 สิงหาคม 2013
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การสังเคราะห์พอลิแลกติกแอซิดโดยใช้เอนไซม์ไลเพสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชันแบบเปิดวง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสังเคราะห์พอลิแล็กติกแอสิดเชิงเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตพีแอลเอเซลลูโลสคอมพาวด์เกรดฉีด แหล่งทุน :โครงการทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม,1 ส.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2016