Conference

Article
การย่อยสลายได้ด้วยแสงและความร้อนของคอมพอสิทของพอลีเอทิลีนและเส้นใยปาล์ม
Conference
การประชุมทางวิชการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-