Conference

Article
การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนที่ได้รับอาหารรูปแบบที่แตกต่างกัน
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48. (สาขาสัตว์)
Class
ชาติ
Date
3 - 4 กุมภาพันธ์ 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-