Conference

Article
Green Culture as the Driving Force of Green Residential Development in The Suburbs of Bangkok
Conference
the Third Asian Conference on Cultural Studies
Class
นานาชาติ
Date
26 พฤษภาคม 2013
Location
Osaka ญี่ปุ่น
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจัดทำผังแม่บทเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดฯ แหล่งทุน :การเคหะแห่งชาติ,1 ก.ค. 2014 - 30 มิ.ย. 2015