Conference

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12
ชาติ
9 - 12 พฤษภาคม 2013
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การพัฒนาพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์อะโวคาโดเพื่อบริโภคผลสด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02037499 ชื่อวิชา Specific Practicum,14 พ.ค. 2012 - 4 พ.ย. 2013
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกรผู้ปลูอะโวคาโด และผู้สนใจการปลูกอะโวคาโด การใช้ประโยชน์ :1.เป็นข้อมูลให้กับหนังสือเคหการเกษตร ฉบับเดือนกรกฎาคม 2560 ปีที่ 41 ฉบับที่ 7 เรื่องสถานีวิจัยปากช่อง แหล่งรวบรวมพันธุ์และงานวิจัยอะโวคาโดในเขตพื้นที่ราบ 2.เผยแพร่งานวิจัยในหนังสือเคหการเกษตร เรื่อง ผลของความเข้มข้นของน้ำตาลซูโครสต่อความงอกของละอองเกสรอะโวกาโด พันธุ์ Booth7 และ Peterson,1 ก.ค. 2017 - 1 ส.ค. 2018