Conference

Article
การประเมินอาคารเขียว: กรณีศึกษาการประเมินอาคารเดิมของมหาวิทยาลัยภาครัฐ
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (ISBN: 9789746727891)
Class
ชาติ
Date
8 - 10 พฤษภาคม 2013
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-