Conference

7th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP 2013)
นานาชาติ
8 - 12 เมษายน 2013
GOTHENBURG ราชอาณาจักรสวีเดน
-

Author

Output From Project

สายอากาศแบบหมุนในระบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าจุลภาคย่านความถี่วิทยุ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเติมจนเต็มในกระบวนการประดิษฐ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งทุน :คณะวิศวกรรมศาสตร์,22 ธ.ค. 2009 - 21 ธ.ค. 2010