Conference

Article
โครงสร้างภายในไข่ และการเจริญของตัวอ่อนไรน้ำนางฟ้าไทย Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saenphun and Muragan, 2002
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 (ISBN: 9786162780677)
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-