Conference

Article
การใช้เทคนิคการประมวลผลด้วยภาพถ่ายในการจำแนกสาหร่ายสีเขียว
Conference
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
Class
ชาติ
Date
3 - 5 เมษายน 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

ระบบสารสนเทศเพื่อการจำแนกและตรวจติดตามพืชชั้นต่ำสำหรับประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,2 ส.ค. 2012 - 2 ส.ค. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การรู้จำสาหร่ายขนาดเล็กอัตโนมัติ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2012 - 30 ก.ย. 2013