Conference

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะการติดผนึกและการต้านแรงลอกของกาวแท่งจากหนังของปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos)
Conference
การประชุมวิชาการประมงประจำปี 2556, 5-6 มิถุนายน 2556, กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ (ISBN: 0000000000)
Class
ชาติ
Date
5 - 6 มิถุนายน 2013
Location
กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-