Conference

Article
กระบวนการสีเขียวในการสังเคราะห์ผลึกซิลิกาไลท์-1 ขนาดนาโนจากเถ้าลอยชีวมวลด้วยการวนกลับมาใช้ของ mother liquid
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2013
Class
ชาติ
Date
14 มีนาคม 2013
Location
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-