Conference

Article
การทำไบโอดีเซลให้บริสุทธิ์ด้วยเรซินจากชีวมวลสำหรับเครื่องผลิตไบโอดีเซล KUB-200
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 (ISBN: 9786162780677)
Class
ชาติ
Date
6 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-