Conference

Article
การศึกษาโครงสร้างและพลศาสตร์ของโมเลกุลของน้ำรอบๆเยื่อหุ้มเซลล์ชนิด POPE ด้วยวิธีพลศาสตร์โมเลกุล
Conference
Siam Physics Congress
Class
ชาติ
Date
21 - 23 มีนาคม 2013
Location
เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-