Conference

Article
ผลของสูตรและอัตราของปุ๋ยเคมีเหลวแขวนลอยที่ให้ในระบบน้ำต่อผลผลิตและความเข้มข้นธาตุอาหารในใบ และผลของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
8 - 9 ธันวาคม 2012
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-