Conference

Article
อิทธิพลของสารแพคโคลบิวทราโซลต่ออายุการวางประดับภายในอาคารของต้นไทรไข่มุก
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786167522012)
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-