Conference

Article
การวินิจฉัยโรคและพัฒนาดีเอ็นเอตัวตรวจของเชื้อสาเหตุโรคเนื้อแกร็นในสับปะรด
Conference
การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 (ISBN: 9786167070902)
Class
ชาติ
Date
4 - 6 เมษายน 2012
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-