Conference

Article
การผสมข้ามชนิดในพืชสกุล Jatropha และการตรวจสอบลูกผสม
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 กู้วิกฤตธรรมชาติ สร้างโอกาสเกษตรไทย ก้าวไกลสู้อาเซียน (ISBN: 9786167522975)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01416691 ชื่อวิชา Advanced Research Techniques in Genetics,1 ส.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2014