Conference

Article
การจัดการวัตถุดิบคงคลังของ โรงงานปรับปรุงคุณภาพเมล็ดข้าวโพด
Conference
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 (RGC 2013) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งดำเนินงานโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายอุมดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 27 แห่ง
Class
ชาติ
Date
22 กุมภาพันธ์ 2013
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-