Conference

Article
กระบวนการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162780707)
Class
ชาติ
Date
5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-