Conference

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162780653)
ชาติ
5 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2013
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การศึกษาผลกระทบจากการทบทวนมาตรการห้ามมิให้ผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายปลาปักเป้าและอาหารที่มีปลาปักเป้าเป็นส่วนผสม

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) การใช้ประโยชน์ :เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการวางแผนการกำหนดมาตรการผลิต นำเข้า จำหน่ายปลาปักเป้าและอาหารที่มีปลาปักเป้าเป็นส่วนผสม,1 ม.ค. 2012 - 30 มิ.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01253361 ชื่อวิชา Fisheries Law & Regulations,1 มิ.ย. 2012 - 31 ธ.ค. 2013