Conference

งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวืทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 งานวิจัยก้าวหน้า วิชาการเข้มแข็ง
ชาติ
30 - 31 สิงหาคม 2012
หนองคาย ประเทศไทย
-