Conference

International Conference on Green Energy Renewable Energy and Global Care
นานาชาติ
28 - 30 พฤศจิกายน 2012
อุบลราชธานี ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากเมล็ดสบู่ดำโดยกระบวนการหมักไร้ออกซิเจนแบบขั้นตอนเดียว และการหมักแบบสองขั้นตอน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202564 ชื่อวิชา Principles of Biofuel Engineering,3 ม.ค. 2013 - 10 ม.ค. 2013