Conference

Article
การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตด้วยวิถีเกษตรทางเลือกเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรยากจนในพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
Conference
การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ครั้งที่ 51
Class
ชาติ
Date
6 กุมภาพันธ์ 2013
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-