Conference

Article
การสำรวจและประเมินความเสียหายจากโรครากปมของมันสำปะหลัง
Conference
การประชุมทางวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-