Conference

Article
ตัวแบบจำลองสถานการณ์ระบบสินค้าคงคลังในห่วงโซ่อุปทาน และประเมินกลยุทธ์เพื่อรองรับอุบัติภัย
Conference
การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2555
Class
ชาติ
Date
6 กรกฎาคม - 7 กันยายน 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-