Conference

Article
การใช้ระบบภูมิสารสนเทศประเมินการจัดการน้ำชลประทานเพื่อการผลิตข้าวโพดหลังนา
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162780660)
Class
ชาติ
Date
7 กุมภาพันธ์ 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-